Vergaderingen

Het bestuur van Vivo 404 komt meerdere keren per jaar bij elkaar. Ook wordt er minimaal eens per jaar een Algemene Ledenvergadering georganiseerd.

Bestuursvergadering
Het bestuur vergadert tenminste één maal per kwartaal en meer indien zij dit nodig acht. Bestuursvergaderingen zijn toegankelijk voor leden (de huurders) en genodigden. Tenzij anders bepaald door het bestuur.

Algemene Ledenvergadering (ALV)
Het bestuur van de huurdersorganisatie organiseert minimaal éénmaal per jaar een vergadering voor alle leden. Tijdens de ALV legt het bestuur verantwoording af over haar activiteiten in het afgelopen jaar, worden de plannen voor het komende jaar besproken en worden deze vastgesteld. De ALV is alleen toegankelijk voor leden en genodigden. Het dagelijks bestuur verzorgt de agenda en bereidt de vergadering voor.

Naast bovenstaande bijeenkomsten overlegt Vivo 404 tweemaal per jaar met Mooiland. Hierover leest u hier meer.